NCS Nguyễn Thị Quỳnh Nga – QTKD – K20A – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

14/06/2021

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh Nga – K20A cùng những tài liệu liên quan đến luận án: Tải các file liên quan tại đây!