NCS Nguyễn Thị Hà Thanh – KTQT – K20B – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

08/10/2020

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hà Thanh – K20B cùng những tài liệu liên quan đến luận án: Tải các file liên quan tại đây!