NCS Nguyễn Đăng Khoa – QTKD – K22 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

09/02/2021

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Nguyễn Đăng Khoa – K22 cùng những tài liệu liên quan đến luận án: Tải các file liên quan tại đây!