NCS Hoàng Thị Thùy Dương – QTKD – K21 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

14/06/2021

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thùy Dương – K21 cùng những tài liệu liên quan đến luận án: Tải các file liên quan tại đây!