LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN ĐỨC NHÂN

09/04/2019

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị Kinh doanh của Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Nhân cùng những tài liệu liên quan đến luận án.

Tải các file liên quan tại đây