Chưa được phân loại

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

02/08/2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ   (Ban hành kèm theo Quyết định số  1779/QĐ-ĐHNT  ngày 19 tháng 10 năm 2015) Tên chương trình:...

Chương trình bổ sung kiến thức

02/08/2016

CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG KIẾN THỨC CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG KIẾN THỨC NGÀNH KINH TẾ (Dành cho các thí sinh dự thi cao học chuyên ngành K...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TRÌNH ĐỘ TẠO THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI

02/08/2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TẠO THẠC SĨ  (Ban hành kèm theo Quyết định số  1778/QĐ-ĐHNT  ngày 19 tháng 10 năm 2015)  Tên chương tr...

Chức năng, nhiệm vụ được giao

02/08/2016

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Sau đại học Khoa Sau đại học được thành lập ngày 30 tháng 8 năm 1995 theo Quyết định số 2992/GD&ĐT...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHÍNH SÁCH VÀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

02/08/2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ  (Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHNT  ngày     tháng 10  năm 2015) Tên chương...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

02/08/2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1837 /QĐ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP – EMBA

02/08/2016

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH THẠC SĨ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP – EMBA  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1938/QĐ-ĐHNT...