In-depth interview: A data collection method in qualitative research

11/03/2022

Phỏng vấn sâu (In-depth Interview) là phương pháp phổ biến dùng để thu thập số liệu trong nghiên cứu định tính. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu và thực tiễn ở các tổ chức và doanh nghiệp. Tuy nhiên, cách thức triển khai phỏng vấn sâu có hiệu quả và đạt mục tiêu đề ra vẫn là mối quan tâm của nhiều người. Xuất phát từ lý do đó, trong khuôn khổ hội thảo quốc tế về “Business and Economics issues for building a more sustainable and socially responsible economy” đóng góp vào hoạt động đào tạo sau đại học, Khoa Sau đại học sẽ tổ chức và xin mời các bạn quan tâm tham dự phiên tiền hội thảo (Pre-conference session):
– Chủ đề của Pre-conference session: In-depth interview: A data collection method in qualitative research
– Thời gian: 17h30-18h30 ngày 30/3/2022 (offline kết hợp online)
– Diễn giả: TS Phương Tố Tâm và TS Văn Thị Minh Huyền
– Tạo tài khoản và đăng ký tham gia theo đường link: https://busecosd.sciencesconf.org/
Ngoài ra, Ban tổ chức cũng mong nhận được sự quan tâm tham gia chia sẻ kết quả nghiên cứu của các thầy cô, các nhà nghiên cứu, NCS, HVCH và những người quan tâm khác cho Hội thảo tổ chức vào ngày 30 và 31/3/2022.
Deadline nộp extended abstract/full paper cho Hội thảo (có kỷ yếu) là 15/3/2022. Sự đóng góp có thể dưới hình thức tham gia chia sẻ kết quả nghiên cứu hoặc tham dự các phiên trình bày.
Thông tin về Call for Extended abstracts/ Full paper: https://bit.ly/CALLFORPAPERMARCH2022