Danh mục luận án Tiến sĩ

NCS Vũ Kim Dung – KTQT K22 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

28/10/2021

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Vũ Kim Dung – K22 cùng những tài liệu liên q...

NCS Nguyễn Thị Mai Anh – QTKD K22 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

21/10/2021

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mai Anh – K22 cùng những tài...

NCS Lê Giang Nam – QTKD K22 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

21/10/2021

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Lê Giang Nam – K22 cùng những tài liệu l...

NCS Hoàng Tuấn Dũng – KTQT K18B – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

21/10/2021

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Hoàng Tuấn Dũng – K18B cùng những tài liệu l...

NCS Nguyễn Thị Minh Thư – KTQT K20A – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

06/08/2021

NCS Nguyễn Thị Minh Thư – KTQT K20A – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới: Xem chi tiết tại đây !

NCS Huỳnh Thị Hoà – KTQT – K18B – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

22/06/2021

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Huỳnh Thị Hoà – K18B cùng...

NCS Trần Minh Nguyệt – KTQT – K20B – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

22/06/2021

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Trần Minh Nguyệt – K20B c...

NCS Nguyễn Thị Quỳnh Nga – QTKD – K20A – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

14/06/2021

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh Nga...

NCS Hoàng Thị Thùy Dương – QTKD – K21 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

14/06/2021

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thùy Dương...

NCS Hoàng Thị Thanh – QTKD – K20A – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

08/04/2021

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thanh – K20...