Danh mục luận án Tiến sĩ

NCS NGUYỄN THỊ HẠNH – QTKD K21 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

22/06/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hạnh – K21 cùng những tài liệ...

NCS KHAMKEO MANIVONG – QTKD K22 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

13/06/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Khamkeo MANIVONG – K22 cùng những tài li...

NCS Trần Huy Đức – KTQT K21 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

13/06/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Trần Huy Đức – K21 cùng những tài liệu liên...

NCS Dương Thị Thanh Thủy – QTKD K22 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

22/04/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Dương Thị Thanh Thủy – K22 cùng những tà...

NCS Lê Phương Thảo Quỳnh – KTQT K20A – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

06/04/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Lê Phương Thảo Quỳnh – K20A cùng những tài l...

NCS Phạm Hoàng Linh – KTQT K22 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

16/02/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Phạm Hoàng Linh – K22 cùng những tài liệu li...

NCS Phạm Xuân Trường – KTQT K21 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

07/02/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Phạm Xuân Trường – K21 cùng những tài liệu l...

NCS Trần Thị Quỳnh Hoa – KTQT K18B – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

28/01/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Trần Thị Quỳnh Hoa – K18B cùng những tài liệ...

NCS Nguyễn Thị Thanh Phương – KTQT K18A – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

04/01/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Phương – K18A cùng những tà...

NCS Hoàng Thị Đoan Trang – KTQT K22 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

17/12/2021

Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Đoan Trang – K22 cùng những tài li...