Công bố ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

12/11/2019

Trường Đại học Ngoại thương công bố đề cương chi tiết học phần đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

I. Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ

 1. Ngành Quản trị kinh doanh
 2. Ngành Kinh tế quốc tế

II. Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

 1. Ngành Luật Kinh tế
 2. Ngành Kinh doanh thương mại
 3. Ngành Kinh tế quốc tế, giảng dạy bằng tiếng Việt
 4. Ngành Quản lý kinh tế
 5. Ngành Tài chính – Ngân hàng
 6. Ngành Quản trị kinh doanh
 7. Chương trình Điều hành cao cấp, ngành Quản trị kinh doanh
 8. Chương trình Kinh tế quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh
 9. Chương trình Chính sách và Luật thương mại quốc tế, giảng dạy bằng tiếng Anh