Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO trình độ THẠC SĨ ngành QUẢN LÝ KINH TẾ theo định hướng ỨNG DỤNG

25/02/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế theo định hướng ứng dụng. BỘ GIÁO DỤ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO trình độ THẠC SĨ ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH theo định hướng ỨNG DỤNG

25/02/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh theo định hướng ứng dụng. BỘ GIÁ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO trình độ TIẾN SĨ ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH

25/02/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ TIẾN SĨ ngành Quản trị kinh doanh. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG Đ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO trình độ TIẾN SĨ ngành KINH TẾ QUỐC TẾ

25/02/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ TIẾN SĨ ngành Kinh tế quốc tế. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI H...

CHUẨN ĐẦU RA các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

25/02/2022

Trường Đại học Ngoại thương ban hành Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định ba...

Công bố ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

12/11/2019

Trường Đại học Ngoại thương công bố đề cương chi tiết học phần đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. I. Chương trình đào tạo trình độ t...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO trình độ THẠC SĨ ngành QUẢN LÝ KINH TẾ theo định hướng ỨNG DỤNG

12/11/2019

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế, theo định hướng ứng dụng. BỘ GIÁO D...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO trình độ THẠC SĨ ngành TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG theo định hướng ỨNG DỤNG

12/11/2019

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng, theo định hướng ứng dụng. BỘ GI...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO trình độ THẠC SĨ ngành TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG theo định hướng NGHIÊN CỨU

12/11/2019

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng, theo định hướng nghiên cứu. BỘ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO trình độ THẠC SĨ ngành LUẬT KINH TẾ theo định hướng ỨNG DỤNG

12/11/2019

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Luật Kinh tế, theo định hướng ứng dụng. BỘ GIÁO DỤC...