Kinh tế quốc tế (Tiếng Anh)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO trình độ THẠC SĨ ngành KINH TẾ QUỐC TẾ (MIE), theo định hướng NGHIÊN CỨU

25/02/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kinh tế quốc tế (MIE), theo định hướng nghiên cứu. B...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO trình độ THẠC SĨ ngành KINH TẾ QUỐC TẾ (MIE) theo định hướng NGHIÊN CỨU

11/11/2019

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kinh tế quốc tế (MIE) theo định hướng nghiên cứu. BỘ...