CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO trình độ THẠC SĨ ngành QUẢN LÝ KINH TẾ theo định hướng ỨNG DỤNG năm 2019

12/11/2019

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế, theo định hướng ứng dụng.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Số: 2299/QĐ-ĐHNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế

của Trường Đại học Ngoại thương

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 02/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Ngoại thương giai đoạn 2015-2017;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-ĐHNT-SĐH ngày 25/03/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường ĐHNT và Quyết định số 572/QĐ-ĐHNT ngày 05/4/2018, 345/QĐ-ĐHNT ngày 22/2/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-ĐHNT ngày 25/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương;

Căn cứ Quyết định số 1624/QĐ-ĐHNT ngày 11 tháng 07 năm 2019 về việc mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế;

Xét đề nghị của Trưởng Khoa Sau đại học và Viện trưởng Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế, mã số: 8340410 của Trường Đại học Ngoại thương (Có chương trình đào tạo kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông, Bà Trưởng các Phòng, Viện, Khoa, Bộ môn liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

 – Bộ GD và ĐT (để báo cáo);

Các Viện, Khoa, Phòng, Bộ môn liên quan;

 – Hội đồng Khoa học và Đào tạo;

 – Lưu VT, P.QLKH, K. SĐH, P.TC-HC.

                               HIỆU TRƯỞNG

                             

(đã ký)

                        PGS, TS BÙI ANH TUẤN