CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO trình độ THẠC SĨ CHÍNH SÁCH VÀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ, ngành Kinh tế quốc tế theo định hướng ỨNG DỤNG năm 2022

25/02/2022

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Chính sách và Luật Thương mại quốc tế (MITPL_A), ngành Kinh tế quốc tế, theo định hướng ứng dụng.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Số: 313/QĐ-ĐHNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Chính sách và Luật Thương mại quốc tế (MITPL_A), ngành Kinh tế quốc tế, theo định hướng ứng dụng của Trường Đại học Ngoại thương

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

      Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học ngày 19/11/2018;

      Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung của một số điều của Luật Giáo dục đại học;

      Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 02/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường ĐHNT giai đoạn 2015 – 2017 (kéo dài theo Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09/11/2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2017;     

       Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

       Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ;

       Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo  Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

       Căn cứ Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ;

       Căn cứ Quyết định số 3179/QĐ-ĐHNT ngày 20/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Ngoại thương;

      Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo ngày 28 tháng 01 năm 2022;

Xét đề nghị của các Ông/ Bà Trưởng Khoa Sau đại học và Trưởng Khoa Kinh tế quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Chính sách và Luật Thương mại quốc tế theo định hướng ứng dụng (MITPL_A), ngành Kinh tế quốc tế, mã ngành: 8310106 của Trường Đại học Ngoại thương (Có chương trình đào tạo kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chương trình đào tạo được áp dụng đối với học viên cao học trúng tuyển từ Đợt 2 năm 2021.

Điều 3. Các Ông/ Bà Trưởng Khoa Sau đại học, Trưởng Khoa Kinh tế quốc tế, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trưởng các Viện/ Khoa, Phòng, Bộ môn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– Bộ GD và ĐT (để báo cáo);

– Như Điều 3;

– Hội đồng Khoa học và Đào tạo;

– Lưu: VT, K.KTQT, K. SĐH.

 HIỆU TRƯỞNG     

                       

(đã ký)

 

PGS, TS BÙI ANH TUẤN