CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO trình độ THẠC SĨ CHÍNH SÁCH VÀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (MITPL_R), ngành Kinh tế quốc tế, theo định hướng NGHIÊN CỨU năm 2019

11/11/2019

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Chính sách và Luật Thương mại quốc tế (MITPL_R), ngành Kinh tế quốc tế, theo định hướng nghiên cứu.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Số: 2913/QĐ-ĐHNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Chính sách và Luật Thương mại quốc tế (MITPL_R),

ngành Kinh tế quốc tế, theo định hướng nghiên cứu của Trường Đại học Ngoại thương

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Căn cứ Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 02/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường ĐHNT giai đoạn 2015 – 2017, Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09/11/2017 của Chính phủ về phiên họp CP thường kỳ tháng 10 năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/04/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-ĐHNT-SĐH ngày 25/03/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐHNT và Quyết định số 572/QĐ-ĐHNT ngày 05/4/2018, Quyết định số 345/QĐ-ĐHNT ngày 22/2/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-ĐHNT ngày 25/3/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT;

Căn cứ Quyết định số 2751/QĐ-ĐHNT ngày 09/10/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về việc ban hành Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo ngày 04 tháng 09 năm 2019;

Xét đề nghị của các Ông/ Bà Trưởng Khoa Sau đại học, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng và Trưởng Khoa Kinh tế quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Chính sách và Luật Thương mại quốc tế theo định hướng nghiên cứu (MITPL_R), ngành Kinh tế quốc tế, mã số: 8310106 của Trường Đại học Ngoại thương (Có chương trình đào tạo kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chương trình đào tạo được áp dụng đối với học viên cao học trúng tuyển từ năm 2019.

Điều 3. Các Ông/ Bà Trưởng Khoa Sau đại học, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trưởng Khoa Kinh tế quốc tế, Trưởng các Viện/ Khoa, Phòng, Bộ môn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– Bộ GD và ĐT (để báo cáo);

– Như Điều 3;

– Hội đồng Khoa học và Đào tạo;

– Lưu VT, K.KTQT, K. SĐH.

                                HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                (đã ký)

         PGS, TS Bùi Anh Tuấn