CHUẨN ĐẦU RA các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

25/02/2022

Trường Đại học Ngoại thương ban hành Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định ban hành chương trình đào tạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương như sau:

I. Chương trình tiến sĩ:

 1. Chuẩn đầu ra chương trình tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh
 2. Chuẩn đầu ra chương trình tiến sĩ ngành Kinh tế quốc tế

II. Chương trình thạc sĩ:

 1. Chuẩn đầu ra chương trình thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh
 2. Chuẩn đầu ra chương trình thạc sĩ Điều hành cao cấp – EMBA, ngành Quản trị kinh doanh
 3. Chuẩn đầu ra chương trình thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng, định hướng ứng dụng
 4. Chuẩn đầu ra chương trình thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng, định hướng nghiên cứu
 5. Chuẩn đầu ra chương trình thạc sĩ ngành Kinh doanh thương mại
 6. Chuẩn đầu ra chương trình thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế
 7. Chuẩn đầu ra chương trình thạc sĩ ngành Luật kinh tế
 8. Chuẩn đầu ra chương trình thạc sĩ ngành Kinh tế quốc tế, giảng dạy bằng tiếng Việt
 9. Chuẩn đầu ra chương trình thạc sĩ ngành Kinh tế quốc tế, giảng dạy bằng tiếng Anh
 10. Chuẩn đầu ra chương trình thạc sĩ Chính sách và Luật thương mại quốc tế, định hướng ứng dụng
 11. Chuẩn đầu ra chương trình thạc sĩ Chính sách và Luật thương mại quốc tế, định hướng nghiên cứu