Văn bản pháp quy

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-ĐHNT

01/03/2019

Sửa đổi Điều 1 của Quyết định số 572/QĐ-ĐHNT ngày 05/4/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương về việc sửa đổi, bổ sung Quy...