Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS Hoàng Hải – K20A, ngành KTQT

05/03/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hoàng Hải về đề tài: “Đẩy mạnh qua...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS Đỗ Hương Giang – K22, ngành QTKD

05/03/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đỗ Hương Giang về đề tài: ““Hoạt động mua...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS Nguyễn Đăng Khoa – K22, ngành QTKD

05/03/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đăng Khoa về đề tài: “Các nhân tố ả...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS Trịnh Quang Hưng – K20A, ngành KTQT

17/02/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trịnh Quang Hưng về đề tài: “ Đầu tư trự...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Thu Huyền – K18A, ngành KTQT

20/01/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Huyền, về đề tài: “Nghiên c...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS Trần Ngọc Mai – K21, ngành KTQT

07/01/2021

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trần Ngọc Mai, về đề tài: “Trách nhiệm xã...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS Bùi Tuấn Thành – K21, ngành QTKD

15/12/2020

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Bùi Tuấn Thành về đề tài: “Cạnh tranh trun...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Hồng – K21, ngành KTQT

14/12/2020

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng về đề tài: “Quy tắc chính...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS Tăng Thị Thanh Thủy – K21, ngành QTKD

26/11/2020

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Tăng Thị Thanh Thủy về đề tài: “Nghiên cứu...

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức BẢO VỆ LUẬN ÁN tiến sĩ cho NCS Đào Minh Anh – K19B, ngành QTKD

24/11/2020

Trường Đại học Ngoại thương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đào Minh Anh về đề tài: “ Nghiên cứu các y...