Khoa Sau đại học

JA slide show

Danh sách giảng viên là chuyên gia nước ngoài tham gia giảng dạy Thạc sỹ Luật Kinh doanh quốc tế

Email In PDF.

Ecole supérieure de Commerce extérieur                                                Université de Tours

Danh sách giảng viên là chuyên gia nước ngoài tham gia giảng dạy Thạc sỹ Luật Kinh doanh quốc tế

No

Họ tên

Học hàm, học vị, nơi công tác

01

Antonio Berenguer

Ủy ban châu Âu

02

Nga Nguyen-BAUD

Luật sư, Văn phòng luật sư NGO Miguérés & Associés

03

Fabienne Runyo

Tòa án Châu Âu

04

Nicolas Audier

Luật sư, Văn phòng Luật sư Audier & Parners

05

Hadrien Wolff

Luật sư, Văn phòng Luật sư Audier & Parners

06

D. Keller

Luật sư, Văn phòng SwissConsulting

 

 
You are here: Home Thạc sĩ Luật Kinh doanh quốc tế (ĐH Tour) Danh sách giảng viên là chuyên gia nước ngoài tham gia giảng dạy Thạc sỹ Luật Kinh doanh quốc tế