Khoa Sau đại học

JA slide show

Danh sách giảng viên người Pháp tham gia giảng dạy Thạc sỹ Quản trị dự án

Email In PDF.

a

Ecole supérieure de Commerce extérieur                                                Université de Nantes

Danh sách giảng viên người Pháp tham gia giảng dạy Thạc sỹ Quản trị dự án

No

Họ tên

Học hàm, học vị, nơi công tác

01

Bernard Fioleau

GS, TS, ĐH Nantes

02

Fabrice Clerfeuille

GS, TS, ĐH Nantes

03

Denis Lahache

PGS, TS, ĐH Nantes

04

Charlaine Bouchard

GS Luật, ĐH Laval du Québec, Canada

05

Dominique Bodin

PGS, TS, ĐH Nantes

06

Patrice Bonneau

TS, ĐH Nantes

07

Emmanuelle Cortadelas

TS, Tổng giám đốc công ty SSI

08

Emmanuelle Chené

TS, ĐH Nantes

09

Jean Pascal Papin

TS, ĐH Nantes

10

Jean Pierre Bellicar

TS, ĐH Nantes

11

JP DANJOU

TS, ĐH Nantes

12

D. NAPOLITANO

TS, ĐH Nantes

13

F. BOURRET

TS, ĐH Nantes

14

D. NAPOLITANO

TS, ĐH Nantes

15

P. DENDIEVEL

TS, ĐH Nantes

16

B. POUCHUCQ

TS, ĐH Nantes

 

 
You are here: Home Thạc sĩ Quản trị dự án (ĐH Nantes) Danh sách giảng viên người Pháp tham gia giảng dạy Thạc sỹ Quản trị dự án