Danh mục luận án Tiến sĩ

NCS Hoàng Hải – KTQT – K20A – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

03/03/2021

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Hoàng Hải – K20A cùng nhữ...

NCS Nguyễn Đăng Khoa – QTKD – K22 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

09/02/2021

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Nguyễn Đăng Khoa – K2...

NCS Trịnh Quang Hưng – KTQT – K20A – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

01/02/2021

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Trịnh Quang Hưng – K20A c...

NCS Nguyễn Thị Thu Huyền – KTQT – K18A – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

05/01/2021

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Huyền – K1...

NCS Trần Ngọc Mai – KTQT – K21 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

15/12/2020

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Trần Ngọc Mai – K21 cùng...

NCS Bùi Tuấn Thành – QTKD – K21 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

30/11/2020

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Bùi Tuấn Thành – K21...

NCS Nguyễn Thị Hồng – KTQT – K21 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

25/11/2020

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng – K21 cùn...

NCS Tăng Thị Thanh Thủy – QTKD – K21 – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

10/11/2020

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Tăng Thị Thanh Thủy –...

NCS Đào Minh Anh – QTKD – K19B – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

19/10/2020

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Nghiên cứu sinh Đào Minh Anh –...

NCS Nguyễn Thị Hà Thanh – KTQT – K20B – Luận án, tóm tắt, thông tin tóm tắt kết luận mới

08/10/2020

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại thương công bố Luận án tiến sĩ Kinh tế quốc tế của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hà Thanh ̵...