Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị dự án (hợp tác với ĐH Nantes CH Pháp)

Thạc sĩ

Chương trình Thạc sỹ Quản trị dự án - Master Management de projet hợp tác đào tạo với ĐH Nantes (CH Pháp).

Xem chi tiết tại đây