CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TIẾN SỸ KTTG & QHKTQT

Tiến sĩ

Trường Đại học Ngoại thương công bố Chương trình đào tạo trình độ tiến sỹ KTTG & QHKTQT (ban hành kèm Quyết định số 808/2010/QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương ngày 18/06/2010).

Chi tiết xem dưới đây

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2010/QĐ-ĐHNT ngày 18/06/2010) 

Tên chương trình: Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ

Ngành đào tạo: Kinh tế

Mã số: 62.31.07.01

Chuyên ngành: Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế

Loại hình đào tạo: Tập trung/không tập trung

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

Mục tiêu của chương trình là đào tạo tiến sĩ có kiến thức và trình độ chuyên môn cao về Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế, có phương pháp luận nghiên cứu khoa học vững chắc, đủ năng lực thực hiện các nghiên cứu khoa học độc lập có giá trị học thuật cao, có tính mới và sáng tạo, có thể tiếp tục bồi dưỡng để giảng dạy ở bậc đại học và trên đại học trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu, hoặc làm cán bộ tại các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức về kinh tế thế giới và thương mại quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về kiến thức

Trang bị cho NCS các kiến thức chuyên sâu về hướng nghiên cứu KTTG và QHKTQT, cách thức vận dụng chúng trong việc hoạch định và thực thi các chính sách về kinh tế trong thời đại toàn cầu hóa. NCS sẽ được làm giàu về phương pháp luận nghiên cứu khoa học vững vàng để có thể độc lập nghiên cứu, kiến tạo tri thức mới. Ngoài ra, NCS còn được trang bị các kiến thức về phương pháp hướng dẫn học viên cũng như giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học trong lĩnh vực kinh tế nói chung và KTTG và QHKTQT nói riêng.

2.2. Về năng lực

- Đảm nhận được trọng trách về hoạch định và thực thi các chính sách về kinh tế, kinh tế quốc tế, nghiên cứu xác lập các mối quan hệ thương mại đa phương trong thời đại toàn cầu hóa.

- Tiếp tục nghiên cứu ở bậc cao về KTTG và các mối quan hệ kinh tế quốc tế, đặc biệt là thương mại quốc tế dưới các hình thức đề tài nghiên cứu khoa học, các xuất bản phẩm, bài báo khoa học trên các các tạp chí chuyên ngành về KTTG và QHKTQT.

- Tăng cường khả năng giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu khoa học chuyên sâu về KTTG và QHKTQT ở bậc đại học và sau đại học tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo trong và ngoài nước.

2.3. Về kỹ năng

- Hình thành kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá, giải quyết vấn đề của NCS đối với các vấn đề về kinh tế thế giới và các mối quan hệ kinh tế quốc tế, đặc biệt là những vấn đề về quan hệ thương mại đa phương trong thời đại toàn cầu hóa.

- Phát triển kỹ năng nghiên cứu độc lập ở bậc cao, kỹ năng tự hoàn thiện kiến thức, kỹ năng hướng dẫn khoa học và giảng dạy đại học của NCS.